Bruksoverlating og utleie/korttidsutleie

Vi ber alle som leier ut sine leiligheter om å søke Usbl om å få leie ut leiligheten (dette gjelder ikke dersom du kan dokumentere godkjenning på gjeldene bruksoverlating). Dersom du leier ut hybel, trenger du ikke å søke om bruksoverlating. Derimot vil vi at du melder fra om hvem som bor i hybelen send da e-post til styret@trondheimsveien5.no 
Styret har inngått avtale med forretningsfører Usbl på at de mottar og behandler søknader om bruksoverlating ("utleie/fremleie") framover for vårt borettslagt. Skjema for bruksoverlating finner du på våre hjemmesider.
Utleie i borettslag kalles bruksoverlating. Tidligere het det fremleie. Du kan ikke fritt leie ut leiligheten din til andre uten styrets godkjennelse. Andelseier må ha bodd i sin leilighet i minimum ett år før det etter borettslagsloven er adgang til bruksoverlating. Da kan den leies ut for en periode på inntil tre år. I tillegg kan andelseier leie ut boligen sin for lengre perioder, og uten kravet om botid i ett år, når det oppstår midlertidige behov for å flytte. Dette kan f.eks være jobb og utdannelse andre steder. Spekulasjon i verdiøkning på leiligheten er derimot ikke en tilstrekkelig grunn etter loven. 
Du må uansett søke Usbl om å få leie ut leiligheten din. Det er nemlig viktig at styret og Usbl er kjent med hvem som bor i leiligheten til enhver tid. Hvis øvrige vilkår etter loven er oppfylt, kan styret/Usbl bare nekte bruksoverlating der det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan f.eks være at styret vet at leietaker er en person borettslaget har hatt problemer med tidligere. Vær oppmerksom på at både utleieperiode og leietaker skal godkjennes. Bruksoverlatingsperioden kan forhåndsgodkjennes, men man må da søke om godkjennelse av leietaker når denne er klar. Dette gjelder både om man håndterer prosessen på egenhånd eller benytter utleieformidlere. 
Den som leier leiligheten av en andelseier har den samme plikten til å følge de regler som gjelder i borettslaget. Hvis leieboer nekter å følge ordensreglene og/eller er til bryderi for øvrige beboere, har styret myndighet til å pålegge leietakeren å flytte. Leietaker har adgang til å møte på generalforsamling/årsmøte med forslags- og talerett, men har ikke stemmerett. Andelseier kan imidlertid gi leietaker eller andre fullmakt til å opptre på sine vegne. 
Andelseier har i bruksoverlatingsperioden like stort ansvar som tidligere, for alle forhold som reguleres av lov og vedtekter/husordensregler; for eksempel for betaling av felleskostnader, vedlikehold og for at leietaker ikke er til sjenanse for øvrige beboere.  
Styret vil minne andelseiere om sin informasjonsplikt opp mot de som leier leiligheter og hybler. Andelseier har også dette ansvaret selv om utleien skjer gjennom utleiefirma.  
 Det er viktig at leietakere blir gjort oppmerksomme på husordensreglene, branndetektorene i leiligheten og fellesområdene, søppelrutiner, ringeklokkenummeret, hvor man kan avlese strømmålere (m OLU-nøkkel), hvor man har kjellerbod etc. Mye informasjon finnes på våre hjemmesider om dette, men det er andelseiers ansvar å sørge for at leietakere vet dette. Styret har ofte opplevd å måtte forklare leietakere dette, noe vi ikke anser som vår primæroppgave.
Søknadsskjemaet kan du laste ned her (men husk å sende dette ferdigutfyllt til USBL, ikke til styret)

 

Retingslinjer ved korttids bruksoverlating

Ihht. til vedtak på generalforsamling 2016, har styret utarbeidet retningslinjer for korttidsutleie (bruksoverlating) av andeler. Disse er også oppdatert etter endring i Borettslagsloven §5-4 av 20.4.19. 
Utgangspunktet er at en borettslagsbolig skal brukes av eier og ikke leies ut.
For all bruksoverlating kreves godkjenning, uansett varighet. Korttids bruksoverlating gjelder med følgende begrensninger inntil 30 dager pr. kalenderår. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene.
For all annen bruksoverlating, gjelder de vanlige rutinene med søknad til USBL. 
Informasjon om korttids bruksoverlating skal sendes styret pr e-post; styret@trondheimsveien5.no minimum 96 timer i forkant av korttidsbruksoverlatingen. 
Eposten må inneholde følgende informasjon: 
  • Navn på andelseier, og nummer på leiligheten
  • Start og slutt for korttids bruksoverlatings perioden
  • Navn og kontaktinformasjon til den som skal disponere andelen
Andelseier er ansvarlig for å informere om borettslagets ordensregler og skikk og bruk. Den/de som skal disponere boligen, må informeres om søppelrommets plassering, regler for bruk av takterrassene, brannalarm og evalueringsrutiner, etc. 
Andelseier har erstatningsansvar for alle skader etc. som måte oppstå som følge av bruksoverlatingen, herunder inkludert hærverk, hensetting av søppel eller annen tilsmussing som oppstår som følge av bruksoverlatingen.

 

Informasjon

Siste nyheter