Bruksoverlating og utleie/korttidsutleie

Alle som ønsker å leie ut sin leilighet må søke Usbl om bruksoverlating. Dette gjelder kun leilighet, ikke hybel. Søknadsskjemaet kan du finne her. Styret ønsker også oversikt over hvem som bor i bygget til enhver tid, så husk å melde ifra dersom du endrer leietager i din hybel. 
Styret minner om den lovpålagte tre-års-regelen for bruksoverlating av andelsleiligheter, med mindre annet er avtalt. Du må ha bodd i din egen leilighet i minst ett år før du kan søke om bruksoverlating. 
Den som leier leiligheten av en andelseier har den samme plikten til å følge de regler som gjelder i borettslaget. Hvis leieboer nekter å følge ordensreglene og/eller er til bryderi for øvrige beboere, har styret myndighet til å pålegge leietakeren å flytte. Leietaker har adgang til å møte på generalforsamling/årsmøte med forslags- og talerett, men har ikke stemmerett. Andelseier kan imidlertid gi leietaker eller andre fullmakt til å opptre på sine vegne. 
Andelseier har i bruksoverlatingsperioden like stort ansvar som tidligere, for alle forhold som reguleres av lov og vedtekter/husordensregler.
Styret vil minne andelseiere om sin informasjonsplikt opp mot de som leier leiligheter og hybler. Andelseier har også dette ansvaret selv om utleien skjer gjennom utleiefirma.

 

Retingslinjer ved korttidsbruksoverlating

Ihht vedtak på generalforsamling 2016, har styret utarbeidet retningslinjer for korttidsutleie (bruksoverlating) av andeler. Disse er også oppdatert etter endring i Borettslagsloven §5-4 av 20.04.19. 
Utgangspunktet er at en borettslagsbolig skal brukes av eier og ikke leies ut.
For all bruksoverlating kreves godkjenning, uansett varighet. Korttidsbruksoverlating gjelder med følgende begrensninger inntil 30 dager per kalenderår. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene.
For all annen bruksoverlating, gjelder de vanlige rutinene med søknad til USBL. 
Informasjon om korttidsbruksoverlating skal sendes styret per e-post: styret@trondheimsveien5.no, minimum fire døgn i forkant.
E-posten må inneholde følgende informasjon: 
  • Navn på andelseier og nummer på leiligheten
  • Start og slutt for korttidsbruksoverlatingsperioden
  • Navn og kontaktinformasjon til den som skal disponere andelen
Andelseier er ansvarlig for å informere om borettslagets ordensregler og skikk og bruk.
Andelseier har erstatningsansvar for alle skader o.l. som oppstår som følge av bruksoverlatingen.

 

Informasjon

Siste nyheter

Nytt historisk skilt på bygget!
Borettslaget er nå prydet med et...